Verkoopvoorwaarden

Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomsten tussen E-Demonstrations.be NV en de klant, gelden de onderstaande verkoopsvoorwaarden. Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn slechts een uittreksel uit de algemene voorwaarden. De meest recente versie van de algemene voorwaarden kan u terugvinden op http://www.e-demonstrations.be/verkoopsvoorwaarden.

E-Demonstrations.be NV is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemmingen hebben deze voorwaarden voorrang op de algemene aankoopvoorwaarden van de klant.

1. Op het ogenblik dat de klant de diensten aanvraagt en aanvaardt, moet hij in principe een bestelbon, uitgaande van de klant of van E-Demonstrations.be NV invullen en ondertekenen. Gezien het courante gebruik van fax en email, erkent de klant uitdrukkelijk dat een bestelbon of contract dat door hem via e-mail of per fax werd verstuurd, dezelfde echtheidswaarde heeft als het originele document. De verkoop komt tot stand na schriftelijke bevestiging door E-Demonstrations.be NV. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurt. E-Demonstrations.be NV behoudt zich het recht voor om een aanvraag of aanmelding te weigeren.

2. Elke annulering van een bestelling of overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding van de verkoper. In geval van annulering is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de bestelling met een minimum van 100.- euro en onder uitdrukkelijk voorbehoud van hogere schade te eisen.

3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. De prijzen die vermeld staan in catalogi, brochure of promotiemateriaal zijn louter indicatief voor de daadwerkelijke prijzen en kunnen ten alle tijde worden gewijzigd. De prijs die vermeld staat op de factuur moet de verkoopprijs zijn. Er zal geen enkele klacht worden aanvaard voor enig prijsverschil tussen een prijs die staat vermeld in promotiemateriaal en de prijs op de factuur. Een dergelijk verschil kan in geen geval door de klant worden ingeroepen als motief voor de annulatie van een bestelling.

5. Om geldig te zijn, moet elke klacht schriftelijk worden gericht aan de hoofdzetel van E-Demonstrations.be NV binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur. Indien binnen die periode geen klacht werd ontvangen, wordt het werk en de levering beschouwd als zijnde volledig aanvaard door de klant. Problemen die door de klant worden aangehaald met betrekking tot een inlassing of een deel van het voltooide werk geeft de klant geenszins het recht om de betaling op te schorten van het onbetwiste voltooide werk.

6. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

7. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfetaire schadebeding van 15% met een minimum van 100 euro en een nalatigheidsinterest van 10% per jaar. Tevens behoudt
E-Demonstrations.be NV zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren. Nadat achterstallige bedragen voldoen zijn zal heractivatie uitsluitend plaatsvinden tegen eenmalige betaling van 50.- Euro.

8. Ingeval van betwisting zijn, naar onze keuze, de rechtbanken van Brussel en Antwerpen bevoegd.

9. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten terzake van het verzuim van de klant kan E-Demonstrations.be NV op de desbetreffende klant verhalen.

10. Het abonnement voor pagina’s, gehost onder de project-domain, wordt automatisch, zonder voorafgaande verwittiging, bij verloop van het abonnement met een jaar verlengd, bijhalve bij opzegging met aangetekend schrijven, 2 maanden voor vervaldatum.

11. De prijs van een bestek zal geldig blijven gedurende 1 maand na aflevering van bestek.

Event Support & Marketing Logistics - E-Demonstrations 

Dynamicalaan 14 - BE-2610 Wilrijk

T: +32 (0)3 294 17 10  |  F: +32 (0)3 294 17 17  |  E: info@e-demonstrations.be
BE 0473.682.474 | Account: Belgium | BIC: kredbebb | IBAN: BE18 7330 5716 5665 | KBC: 733-0571656-65 | Verkoopsvoorwaarden | Conditions générales